Privacy

Indien u gegevens aan ons verstrekt via de daartoe bestemde registratiepagina's dan zal Special Effects School en haar onderdelen hier vertrouwelijk mee omgaan en deze gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw schriftelijke toestemming.


Volledige privacyverklaring

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Special Effects Studio (hierna te noemen SES) persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen.

De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke

zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat SES inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

SES zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

SES / Marja Bodt
Von Liebigweg 25 hs
1097 RK Amsterdam

Website www.ses-cursus.com
Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KVK 3416346, Amsterdam

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

SES verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

■  achternaam

■  voornaam

■  geslacht

☐  geboortedatum

☐  geboorteplaats

☐  nationaliteit

☐  huwelijkse staat

■  adres

■  telefoonnummer

■  emailadres

☐  IP-nummer

☐  domeinnaam

☐  bankrekeningnummer

☐  klantnummer/lidmaatschapsnummer

☐  factuurnummer

☐  BSN-nummer

☐  anders, nl. ______________________

Bijzondere persoonsgegevens:

☐  ras / etniciteit

☐  politieke opvattingen

☐  religie/levensbeschouwing

☐  lidmaatschap vakbond

☐  gezondheid

☐  pasfoto of andere foto ter identificatie

☐  seksuele leven

☐  strafrechtelijke veroordelingen

 

Verwerkingsgrond 

SES verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

  1. a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven

  2. b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die SES met betrokkene heeft gesloten

  3. c. SES een wettelijke verplichting dient na te komen

  4. d. een gerechtvaardigd belang van SES, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van SES aan betrokkene.

 

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: 

■  uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene

■  facturatie

■  afleveren producten (foto’s, ander (les)materiaal) of diensten

■  informatie over wijzigen producten en diensten

■  marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

■  telefonisch contact, e-mailcontact

■  uitvoering wettelijke verplichtingen

☐  anders, nl. _______________________________ 

 

Geautomatiseerde verwerkingen

SES slaat uw gegevens op in digitale bestanden, zodat de gegevens bewaard en zonodig later gewijzigd kunnen worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SES verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

SES blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

SES  zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan door middel van telefoon of e-mail. SES zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden. 

 

Gebruik van cookies op website

SES gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content

kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Beveiliging van de door SES vastgelegde persoonsgegevens

SES neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met SES.

Als zich toch onverhoopt een data-lek voordoet, dan zal SES onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het data-lek zo veel mogelijke te beperken. SES meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het data-lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met SES via emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

 

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van

persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van SES schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quilt claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Juni 2018